מהירות מופרזת

מהירות מופרזת הנה אחת מעבירות התנועה הנפוצות ביותר. למעשה, בגלל הקלות היחסית של אפשרות האכיפה של עבירה זו משטרת ישראל ממש מאוהבת באכיפת איסור הנהיגה במהירות מופרזת ומידי שנה מיליוני שקלים משולמים לאוצר המדינה על ידי נהגים, תמימים ופחות תמימים ושלא לדבר על פסילות רישיון נהיגה ואפילו מאסרים במהירויות הגבוהות.

מהירות מופרזת לשון החוק:

תחילה, מה אומר החוק היבש בנושא מהירות מירבית מותרת בתקנות התעבורה:

  1. (א)  לא ינהג אדם ברכב בדרך במהירות העולה על הקבוע בטבלה שלהלן:
סוג הרכבמקום
דרך עירוניתדרך עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פדרך שאינה עירוניתדרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוידרך מהירהדרך מהירה שמוצב בה תמרור 426 או 426פ
מהירות מרבית מותרת בקילומטרים לשעה
(1) רכב מנועי50כמצוין בתמרור80כמצוין בתמרור90110כמצוין בתמרור
(2) אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר50כמצוין בתמרור80כמצוין בתמרור90100כמצוין בתמרור ולא עולה על 100
(3) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג וברכב עבודה וטיולית50כמצוין בתמרור ולא יעלה על 5080כמצוין בתמרור ולא יעלה על 508080כמצוין בתמרור ולא עולה על 80
(5) רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת40כמצוין בתמרור ולא עולה על 4040כמצוין בתמרור ולא עולה על 4040סגורה בפניוסגורה בפניו

החוק די ברור בנושא של מהירות מופרזת, אך נשאלת השאלה מה הסנקציה אותה ייחד המחוקק לעבירות המהירות השונות.

ובכן להלן התשובה:

חריגה מכמות הנוסעים

‎0-20 קמ"ש מעל המהירות המותרת– ברירת משפט או קנס כספי בגובה ‎250 ₪.

‎21-30 קמ"ש מעל המהירות המותרת   ברירת משפט או  קנס כספי בגובה ‎750 ₪. וצבירת 8 נקודות.

‎31-40 קמ"ש ומעלה מעל המותר – ברירת משפט, צבירה של 10 נקודות ו-1,500 ₪ קנס.

מעל 40 קמ"ש מהמותר – הזמנה לדין ו-10 נקודות.

מהירות מופרזת בשטח בין עירוני

מהירות שבין  ‎0-25 קמ"ש מעל המותר – ברירת משפט או תשלום ‎250 ₪.

מהירות שבין  ‎26-40 קמ"ש מעל המותר – ברירת משפט או תשלום 750 ₪ ‎וצבירת 8 נקודות.

מהירות של 41 קמ"ש מעל המותר ומעלה – ברירת משפט או קנס כספי של 1,500 ₪  וצבירת 10 נקודות.

מעל 50 קמ"ש מהמותר – הזמנה לדין ו-10 נקודות.

מהירות מופרזת

מהירות מופרזת – פסילה מנהלית:

חייבים לשים לב שהעבירות של הזמנה לדין יכולה משטרת ישראל גם ליטול את רישיונו של הנהג החשוד בעבירה ולפסול אותו ל-30 יום.

מדובר בסנקציה חמורה ביותר וניתן להגיש לבית המשפט לתעבורה בקשה לביטול או קיצור משך הפסילה.

ראו החלטה בנושא, המלמדת על הדרישות לפסילה וכיצד לנטעו כנגדה:

"בפניי בקשה לביטול צו פסילה מנהלית של רישיון נהיגה אשר נפסל על ידי קצין משטרה ביום 12/04/2018, במשך 30 יום, לאחר שיוחסה למבקש עבירה של נהיגה במהירות מופרזת – 115 קמ"ש במקום 70 קמ"ש בדרך עירונית.

המדובר ביום ה' בשבוע, שעה 14:17.

האכיפה בוצעה באמצעות מכשיר הממל"ז בשדרות משה סנה באשדוד.

טוענת ב"כ המבקש כי בחומר הראיות יש כשלים הנוגעים להוכחת יסוד המהירות המותרת בקטע כביש.

כן נטען לחסר בתיעוד (אין פרטי עמוד התאורה), הנוגע לאחת הבדיקות (בדיקת התיאום) שהתבצעה לכאורה על עמוד תאורה כלשהו, בדיקה הנדרשת להוכחת תקינות המכשיר בזמן האכיפה.

ב"כ המבקש הפנתה לנסיבות המפורטות בטופס השימוע והיא סבורה שקצין המשטרה שגה כאשר ייחס למבקש עבר תעבורתי הכולל מספר הרשעות, בעוד שלחובתו רק הרשעה אחת מסוג ברירת משפט, הרשעה שאינה דומה.

ב"כ המבקש סבורה כי פרק הזמן שחלף ממועד הפסילה ועד היום – די בו ואין מקום בנסיבות כדין להצדיק המשך הפסילה.

ב"כ המבקש הפנתה לפסיקה.

ב"כ המשיבה התנגדה לבקשה.

ב"כ המשיבה סבורה כי יש ראיות לכאורה וכי לא נפל פגם בהחלטת הקצין הפוסל.

ב"כ המשיבה סבורה כי גם אם נפלו כשלים בראיות, הרי נוכח טיבו של ההליך והיותו הליך מנהלי ונוכח שלב ההליך בו די בראיות גולמיות לביסוס הראיות הנוגעות לשלב הנוכחי, אין מקום ליתן משקל לטענות ב"כ המבקש הכשלים שהעלתה.

באשר לתמרור, הפנתה ב"כ המשיבה לנסיבות שפורטו בגוף האישום – שם תיעד השוטר אכיפה בהתאם לתמרור 426 הנוגע לעבירה של נהיגה במהירות בדרך עירונית.

עוד הפנתה ב"כ המשיבה לתגובת הנהג שלדבריה, מהווה ראשית הודיה.

מצלמת מהירות

מהירות מופרזת – דיון

על השיקולים הרלוונטיים לדיון ניתן ללמוד מבש"פ 513/88 מד"י נ' רז גוליו – פד"י מב (3) 331.

לעניין הראיות הנדרשות בהליך, אכן בשלב מקדמי של ההליך די בראיות גולמיות, ביהמ"ש לא אמור לכמת את משקל הראיות או לבחון את מהימנותן.

עם זאת, בית המשפט אינו אמור להתעלם כליל מהמצב הראייתי בתיק, על בית המשפט לבחון בין היתר אם יש כרסום בראיות, ואם כן- האם יש לו השלכה לדיון, כך למשל אם יתברר כי לא מתקיים תנאי מהותי הנדרש להוכחת יסודות עבירת המהירות ואם הפגם נראה על פני הראיות ביהמ"ש לא יתעלם מפגם זה.

אם יש כרסום משמעותי בראיות, ביהמ"ש יבחן את שאלת האיזון הנכון בין האינטרס הציבורי להרתיע ולהגן על שלום הציבור לבין האינטרס של האזרח הזכאי להליך הוגן תוך שימת הלב לכלל שאין להטיל מקדמה על חשבון עונש.

למבקש מיוחסת עבירה של מהירות מופרזת, אחד היסודות הנדרשים להוכחת העבירה הוא מהירות הנסיעה המותרת בקטע הכביש.

כמו כן, תנאי נוסף הכרחי הוא הוכחת תקינות המכשיר במועד האכיפה.

עיון בחומר הראיות מלמד, כי יש כרסום ראייתי הנוגע לבדיקת התיאום.

כמו כן מבלי לקבוע מסמרות, טענת ב"כ המבקש כי היעדר התייחסות בראיות לבדיקת תמרורים המלמדים את הנהג על מהירות הנהיגה המותרת בקטע הכביש בו נמדדה המהירות, ראויה להתברר, אך זאת ניתן לעשות אך במסגרת ההליך העיקרי.

בנסיבות העניין יש כרסום בראיות שיש לו השלכה גם לשלב הדיון הנוכחי.

עם זאת, ביהמ"ש ער גם לתגובת המבקש לייחוס העבירה, כמו גם לתגובתו בזמן השימוע, כאשר יש בתגובותיו אלו כדי להוות ראשית הודיה בעבירה של מהירות מופרזת, אך שלא ברור באיזו מהירות הודה.

ביהמ"ש גם ער לתיקון צו עבירות התעבורה מפברואר 2017 אשר הרחיב את רף ההפרזה בעבירות של ברירות משפט, בגינן קבע המחוקק, עונש של קנס, כברירת מחדל.

במקרה דנן טענה ב"כ המבקש, כי ההפרזה המיוחסת הינה 7 קמ"ש מעל ברירת המשפט ובשים לב לכשלים הראייתיים רמת המסוכנות אינה מצדיקה המשך הפסילה המנהלית.

ככלל, יש להתייחס להפרזה ביחס לרף האכיפה וביחס למסוכנות הפוטנציאלית נשקפת בין היתר מהאפשרות לאיבוד שליטה ברכב בעקבות הופעת כשל כלשהו או סיכון כלשהו בדרך, כאשר הנהג נוהג במהירות מופרזת ולאו דווקא להפרש או ליחס בין המהירות המופרזת לבין סף המהירות המוגדרת כברירת משפט.

עם זאת, לפרק הזמן שחלף ממועד הפסילה עד היום יש רלוונטיות  לתקופת צינון ( עיין: בש"פ 456/89 חיים רבינא נ' מדינת ישראל ), וכן לאיזון בין האינטרסים השונים אלו הנעוצים באינטרס הציבורי לבין אלו הנעוצים באינטרס הפרט.

המבקש מרצה פסילה מנהלית החל מיום 12/04/2018.

לאור כל האמור לעיל ובשים לב לסמכות בית המשפט לקצוב פסילה כפי שנקבע בבש"פ 7647/00בש"פ 7647/00 – בשארה חינאווי נ' מד"י,  מורה על קציבת תקופת הפסילה ל-15 יום החל מיום 12.4.18.

5129371 זכות ערר כחוק.

54678313 המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים".

מכשירי האכיפה העיקריים שנהגים נתקלים בהם:

מד מהירות לייזר – מד מהירות לייזר מודד מהירות באמצעות פולסי לייזר באור אינפרא-אדום.

הרכב נעצר במקום ונרשם דו"ח לנהג עבור מהירות מופרזת, עקב מידיות הסנקציה ניתן לפסול את הנהג פסילה מנהלית באופן מנהלי. מדובר במכשיר שאמינותו נקבעה לפני שנים על ידי בית המשפט העליון וזאת בתנאי שהנו מופעל כנדרש על פי הנהלים ועל ידי מפעיל מוסמך.

מצלמת מהירות

וראה דוגמה לזיכוי בנושא:

"הכרעת דין: החלטתי לזכות את הנאשם:

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין עבירה של  נהיגה מעל המהירות המרבית המותרת בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה. על פי עובדות כתב האישום ביום 20.11.14 נהג הנאשם ברח' שד אבא חושי בחיפה במהירות של 86 קמ"ש במקום 60 קמ"ש.

הנאשם כפר בעובדות כתב האישום. לטענתו לא נסע במהירות המיוחסת לו.

לא הוכחה כנדרש תקינות מכשיר המדידה.

תקינותו של מכשיר המדידה לא הוכחה לטעמי במידה הנדרשת לצורך ביסוס הרשעה מעבר לספק סביר.

מטעם המאשימה הוגש הדו"ח ת/1 שבגב הדו"ח מפורטוות בדיקות התקינות היומיות אותן ביצע המפעיל בתחילת ובסיום המשמרת. בטבלת הבדיקות תחת סעיף 1 ציין המפעיל כי בוצעה בדיקה עצמית "תקינה", גם ביחס לבדיקת התצוגה נרשם "תקינה".

עם זאת ביחס לבדיקת "תיאום כוונות" רק צוין כי הבדיקה בוצעה אך לא צוין כי הבדיקה היתה "תקינה". לא ניתן להסתפק בעצם קיום הבדיקה וחובה על המפעיל לציין באם הבדיקה היתה "תקינה", כפי שציין ביחס לבדיקות האחרות.

לאור האמור לעיל, לא ניתן לקבוע מעבר לספק סביר כי נעשה שימוש במכשיר מדידה תקין ודי בכך כדי להורות על זיכויו של הנאשם. בהקשר זה יודגש, כי הראיה היחידה לביצוע העבירה המיוחסת לנאשם הינה תוצאת הממל"ז ותנאי ראשון לאמינות המדידה הינו שימוש במכשיר מדידה תקין.

די באמור לעיל כדי להורות על זיכויו של הנאשם.

עורך דין תעבורה אלי אנושי אצל גדי סוקניק

דו"ח בלתי קריא

אציין כי הדו"ח  (ת/1) בלתי קריא בחלקו וכאשר השוטר נשאל על תוכנו השיב: "אולי זה עבר מהדו"ח. אם תביאו את המקורי נדע מה רשום שם" (עמ' 3 ש' 19-17 לפרוטוקול).

בנסיבות אלו התבקשה המאשימה להמציא את הדו"ח המקורי אך עד היום לא עשתה כן חרף מספר בקשות דחייה להן עתרה לצורך איתור הדו"ח.

גם מטעם זה הייתי מזכה את הנאשם בפרט נוכח טענתו לפיה דבריו במעמד רישום הדו"ח לא נרשמו במלואם.

לסיכום

לאור כל האמור לעיל, המאשימה לא הוכיחה כנדרש את עובדות כתב האישום ובהתאם החלטתי לזכות את הנאשם מחמת הספק.

הדיון הקבוע לתאריך ……מבוטל בזאת.

להודיע לצדדים.".

קצת על מצלמות מהירות:

מד מהירות אלקטרוני נייח, כיום במסגרת פרויקט א-3, אכיפה אלקטרונית אוטומטית.

מכשיר נייח מגלה עבירות מהירות מופרזת, העבירות מצולמות, הנתונים מופיעים בתמונה, שנשלחת באופן דיגיטלי למעשה בזמן אמת למרכז בקרה בירושלים ומשם לבית בעל הרכב הרשום.

כיום מצלמות המהירות מצויות במרכזו של משפט שמתנהל בבית המשפט לתעבורה בעכו וגורלם על כף המאוזניים.

בתי המשפט שבעבר נטו לקבל את אמינות מצלמות המהירות מאפשרים היום אפילו לחזור מהודאות באשמה שניתנו בעבירה זו, בתנאים מסוימים וראה בהחלטה הבאה:

החלטה:

בתיק זה הגיש הנאשם בקשה לחזור בו מהודאתו, וזאת לאחר מתן גזר הדין, ובנסיבות שנוצרו עקב ההחלטה בדבר הקפאת הגשת אישומים המבוססים על מערכת האכיפה א'3.

המאשימה מתנגדת לבקשה, וטוענת כי לא מתקיימים במקרה דנן נסיבות המצדיקות חזרה מהודאה.

לכאורה הדין עם המאשימה. אין מדובר במי שהודה בעבירה שלא מרצונו, אלא שהוא טוען כי לאחר הודאתו וגזירת דינו נודע לו כי יש ספק בתקינות מערכת האכיפה. יוער כי אין מדובר בעובדות חדשות, טענות כנגד מערכת האכיפה עולות בבתי המשפט מזה זמן, תיק "עקרוני" מתנהל וקרוב לסיומו בבית המשפט בעכו, ותיק דומה אמור להתחיל להתנהל בבית משפט זה בתקופה הקרובה.

לפיכך, אין המדובר בעובדות אשר הנאשם ובא-כוחו יכולים היו להיות מודעים להן, והנחיית הפרקליטות אינה בבחינת עובדה חדשה, אלא לכל היותר חיזוק לטענות כי אמינות מערכת א'3 טרם הוכחה.

מנגד, בנסיבות דומות הסכימה לאחרונה המדינה לקבלת ערעורו של מי שהודה בעבירה ביום 6.6, ערב פרסום הנחיית הפרקליטות (עפ"ת 37322-06-18 בעניין שרש) ובעפ"ת 37212-06-18 בעניין עומר אגברייה, קבע בית המשפט המחוזי בחיפה: "לאחרונה הוברר כי תקינות ואמינות מצלמות המהירות אשר אחת מהן צילמה את רכבו של המערער בעת ביצוע העבירה, נבחנת ונבדקת על ידי המשיבה…  בנסיבות אלה, סבורני כי קיים חשש שנגרם למערער עיוות דין בעת שנשפט בהעדרו, ומשכך סבורני כי יש לקבל את הערעור בשל נתון חדש זה".

הבקשה שבפניי מוגשת בתוך תקופת הערעור, כך שלכאורה, לאור האמור לעיל, יכול היה הנאשם לנקוט בהליך זה וסיכויי הצלחתו היו לא מבוטלים.

לאור כל האמור לעיל, החלטתי להתיר לנאשם לחזור בו מהודאתו בתיק זה, וזאת כפוף לתשלום הוצאות בסך 300 ₪, בתוך 60 יום מהיום.

אם ישולם הסכום הנדרש, יבוטל פסק הדין והתיק ייקבע למעקב בהמתנה להכרעה בשאלת תקינות מערכת האכיפה".

להתייעצות בנושא מהירות מופרזת, צלצלו מיד: 050-5738228.

 דוגמא למאסר בגין מהירות מופרזת

כן, לאחרונה גם זה התחיל, בשנים האחרונות כאשר מדובר בהפרזת מהירות קיצונית החלו בתי המשפט לשלוח למאסר בגין עבירת מהירות.

וראה דוגמה בהחלטה הבאה…אני לא ייצגתי שם את הנאשם… .

"פסק -דין השופט נעם סולברג:

 1. 02:25 לפנות בוקר, כביש 25 מבאר-שבע לשדה-תימן, המבקש נוהג במהירות של 195 קמ"ש, כשאיתו במכונית המרצדס שלושה צעירים נוספים.
 2. בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע (השופט א' אופיר) גזר על המבקש עונש מאסר למשך 4 חודשים, פסילת רישיון נהיגה למשך 6 שנים, ועונשים נלווים. בערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופטת ט' חיימוביץ) הועמדה תקופת הפסילה על 50 חודשים. שאר רכיבי גזר הדין נותרו על כנם. המבקש עותר למתן רשות ערעור בטענה כי אין מקום לעונש של מאסר מאחורי סורג ובריח בעבירת מהירות.

בהחלטה מיום 15.8.2012 הורה השופט ג'ובראן על העברת הבקשה לדיון לפני הרכב.

 1. תמצית הפרקים הקודמים: לאחר ניהול הוכחות הורשע המבקש בבית משפט השלום לתעבורה בנהיגה במהירות מופרזת של 195 קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, במקום בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש. בית המשפט ציין לחומרה את עברוֹ התעבורתי ה'עשיר' של המבקש, 17 הרשעות קודמות בתוך פחות מ-3 שנות נהיגה (שתיים מהן מעבר באור אדום ועוד עבירת מהירות); מדובר בבריונות, סיכון חיי-אדם בצורה חריפה, על-ידי עבריין תנועה רצידיוויסט, 'כבד' ומסוכן; למהירות נסיעה שכזו לא מגיע נהג בהיסח הדעת, אלא בהחלטה מוּדעת. בנהיגתו סיכן המבקש לא רק את חייו שלו, אלא גם את חיי הנוסעים במכוניתו, ואת חיי שאר הנוסעים בכביש, כאשר "מעורבות בתאונה קטלנית היא רק שאלה של מזל ולא יותר מכך" (עמוד 3 לגזר הדין); המבקש גם לא לקח אחריות על מעשיו. בנסיבות אלה סבר בית המשפט לתעבורה כי אין הצדקה לגישה סלחנית או משקמת, וכי יש צורך בענישה בלתי מתפשרת ומרתיעה. לקולא ציין בית המשפט את גילוֹ הצעיר של המבקש, ואת העובדה שמדובר במאסרו הראשון.
 2. המבקש הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי על פסק דינו של בית משפט השלום לתעבורה. הערעור על הכרעת הדין נדחה. באשר לגזר הדין נקבע כי מדובר בענישה קשה ומחמירה, "אולם לא ניתן לומר כי העונש אינו הולם את המעשה והעושה … מדובר בנהיגה במהירות דמיונית, כפי שכינה אותה בית משפט קמא, אשר לא ניתן להגיע אליה בהיסח הדעת, אלא במודע, והיא מסכנת הן את נוסעי הרכב, והן את ציבור הנהגים ועוברי האורח במקום. העובדה שבמקרה לא הרג המערער איש בנהיגתו הפושעת, אינה מפחיתה מחומרת התנהגותו. שיקול משמעותי לחומרא, בגזר הדין, היה עברו התעבורתי של המערער… הגם שמדובר בענישה מחמירה, לא מצאתי לנכון להתערב בה" (עמודים 11 ו-12 לפסק הדין). עם זאת, בשל ההחמרה ברכיב המאסר, כך נקבע בבית המשפט המחוזי, נכון היה שלא למצות את הדין ברכיבים אחרים, ולפיכך הועמדה תקופת הפסילה על 50 חודשים. מכאן בקשת הרשות לערער, וזו מתמקדת בעונש המאסר בלבד.

טענות הצדדים

 1. לטענת המבקש, בשאלה משפטית כבדת-משקל עסקינן, נושא עקרוני בעל חשיבות כללית וציבורית, החורגת מעניינו הפרטי. זוהי הפעם הראשונה, לדבריו, שסוגיה זו מגיעה לפִתחו של בית המשפט העליון: האם ראוי להטיל על המבקש, אדם נורמטיבי, נעדר עבר פלילי, עונש של מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, במקום עונש שיקומי של עבודות שירות, או במקום להסתפק בעונש של מאסר-על-תנאי?
 2. לעומתו טוענת המשיבה, כי אין מדובר בשאלה בעלת חשיבות משפטית או ציבורית החורגת מעניינם של הצדדים לתיק, ולפיכך אין הצדקה למתן רשות ערעור בגלגול שלישי (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123). במיוחד כך, כשמדובר בטענות הנוגעות לעונש בלבד, וכשרובן ככולן הועלו ונדחו בערעור בבית המשפט המחוזי. גם לגופו לעניין – בשים לב למהירות, לסכנה, לעבר התעבורתי, ולאי-לקיחת האחריות – העונש הוא מוצדק.

דיון והכרעה

 1. דיינו בשתי ערכאות שדנו בעניינו של המבקש; די והותר. אין כל הצדקה – פורמלית או מהותית – לדון בשלישית, בבית המשפט העליון, בעניינו של המבקש. תעוזתו רבה, מסוכנותו ניכרת. 17 הרשעות תעבורתיות צבר לחובתו ב-3 שנות נהיגה, חלקן חמורות. נהיגתו במהירות של 195 קמ"ש (מהירות "קצה" בגימטריא) מלמדת על טֵרוף הדעת. ישוב הדעת יבוא לו, למבקש, יש לקוות, במהלך ישיבה של 4 חודשים מאחורי סורג ובריח. אין זו דרך השגרה, להורות על כליאתם של עברייני תעבורה, כשבפועל לא נגרם נזק לרכוש ולא פגיעה בגוף, אבל בכגון דא עלינו להקדים תרופה למכה. המהירות, הסכנה, העבר התעבורתי, אי-לקיחת האחריות, מחייבים ענישה משולבת וקשה, בדיוק כזו שננקטה כלפי המבקש: כליאה ושלילת רישיון נהיגה.
 2. כאמור, גם אם עונש מאסר בכגון דא הוא נדיר, כבר היו דברים מעולם (ראו למשל: פ"ל 5066-10-10 מדינת ישראל נ' ויצמן [פורסם בנבו] (ניתן ביום 19.3.2012)). לא נס ליחם של דברי הנשיא (כתארו אז) מ' שמגר: "התיזה לפיה כאילו אין גוזרים עונש מאסר בשל עבירות של מהירות מופרזת, אינה מעוגנת במציאות ואף אינה יכולה לנבוע מן הרצוי. העונש נמדד על פי נסיבות העניין, אופייה של העבירה ועברו של הנאשם ונסיבותיו האישיות וכאשר שקילתם של אלה מצדיקה זאת, מן הנכון להטיל גם מאסר בשל עבירה של מהירות מופרזת ואין כל הצדקה לאבחן ביו עבירה זו לבין עבירה אחרת" (ר"ע 99/86 חבשי נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (18.3.1986)).
 3. ב"כ המבקש ביקש לנקוט בענישה שיקומית: עבודות שרות, של"צ, או מאסר-על-תנאי. גבי דידי, שיקומו של נהג שכזה לא ייעשה בדרכים כנ"ל, אלא בדרך הענישה שנגזרה עליו. מאסרוֹ הוא שיקומוֹ. יש לקוות כי אכן ישתקם. מכל מקום, הוא ראוי לגמול הולם ולהרתעה כלפיו, וכלפי אחרים שכמותו. יִראו עברייני התנועה ויִיראו, כי נהיגה במהירות-קצה, יכולה להביאם אל מאחורי סורג ובריח; לא רק לאחר שיהרגו אדם, אלא גם קודם לכן.
 4. אציע אפוא לחברַי לדחות את הבקשה.

הוחלט כאמור בפסק-דינו של השופט נעם סולברג.

מהירות מופרזת, סיכום:

אז חוששים מהזמנה לדין שקיבלתם ורוצים לשמור על רישיון הנהיגה ?, למותר לציין כי לעו"ד אנושי אלי, עו"ד תעבורה, שופט תעבורה בדימוס ניסיון מעשי רב שנים בטיפול בכל מגוון האמצעים אשר משמשים לאכיפת נהיגה במהירות מופרזת, כולל הנדרש להביא לזיכוי הנאשם או לענישה מקלה ביותר במטרה שלא לפגוע בשגרת חייו של הנאשם בעבירת הנהיגה של מהירות מופרזת.

למידע נוסף על מהירות מופרזת, כנסו כאן.

מאת: עו"ד אלי אנושי עו"ד תעבורה – שופט תעבורה בדימוס, מחבר הספר: גזר דין – מפתח ענישה בעבירות התעבורה.

להתייעצות עם עורך דין תעבורה בנושא נהיגה במהירות מופרזת, צלצלו מיד: 050-5738228.

אולי גם יעניין אותך: מהירות מופרזת לנהג חדש.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; אין בו טענה לייצוג הנאשם, כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.